+421 949 181 351 info@tcs-slovakia.sk

Informácie o spracovaní osobných údajov zákazníkov

1.TCS Slovenská republika, s.r.o., so sídlom v Púchove, Nosice 35, PSČ 020 01, IĆO :45937770, zapísaná osobnými údajmi svojich zákazníkov, ktorí sú fyzickými osobami („subjekty údajov“).

Subjekty údajov môžu v otázkach spracovania svojich osobných údajov kontaktovať Správcu, a to na e-mailovej adrese Milan.Prokop@tsc-czech.cz.

 2.Správca bude spracovávať identifikačné a kontaktné údaje subjektov údajov a ďalej údaje zhromaždené Správcom pri plnení zmluvy uzavretej so subjektom údajov („zmluva“).

 3.Správca spracováva osobné údaje subjektu údajov na účely:

      1. plnenie zmluvy, a to na základe čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/679 z 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES („GDPR“);

      2. dodržanie právnej povinnosti Správca stanovený všeobecne záväzným právnym predpisom, a to na základe čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR (napr. povinnosť Správcu uchovávať účtovné a daňové doklady)

      3. určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov Správcu, a to na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR; a

      4. zasielanie obchodných oznámení, a to na základe čl.6 ods. 1 písm. f) GDPR z dôvodu existencie oprávneného záujmu Správcu spočívajúceho v priamom marketingu.

 4.Osobné údaje budú spracovávané iba po dobu, ktorá je nevyhnutná vzhľadom na účel ich spracovania. S ohľadom na vyššie uvedené:

      1.Na účel podľa čl. 3.1 vyššie budú osobné údaje spracovávané do zániku záväzkov zo zmluvy. Tým nie je dotknutá možnosť Správcu tieto osobné údaje následne ďalej spracovávať (v nevyhnutnom rozsahu) na účel podľa článkov 3.2, 3.3 a/alebo 3.4 vyššie;

      2.na účel podľa čl. 3.2 vyššie budú osobné údaje spracovávané po dobu trvania príslušnej právnej povinnosti Správcu;

      3.na účel podľa čl. 3.3 vyššie budú osobné údaje spracovávané do

uplynutia 4.kalendárneho roka nasledujúceho po skončení záručnej doby podľa zmluvy (pokiaľ bola v zmluve dojednaná záruka za akosť), najmenej však do

uplynutia 5. kalendárneho roka nasledujúceho po zániku záväzkov zo zmluvy. V prípade začatia a trvania súdneho, správneho alebo iného konania, v ktorom sú riešené práva či povinnosti Správca vo vzťahu k príslušnému subjektu údajov, neskončí doba spracovania osobných údajov na účel podľa čl. 3.3 vyššie pred skončením takého konania;

   4.na účel zasielania obchodných oznámení podľa čl. 3.4 vyššie budú osobné údaje spracovávané do doby, než subjekt údajov vyjadrí svoj nesúhlas s takýmto spracovaním.

  5.Najneskôr do konca kalendárneho štvrťroka nasledujúceho po uplynutí doby spracovania podľa čl. 4 vyššie budú príslušné osobné údaje, pri ktorých pominul účel ich spracovania, zlikvidované (skartáciou alebo iným spôsobom, ktorý zabezpečí, že sa s osobnými údajmi nebudú môcť zoznámiť neoprávnené osoby) či anonymizované .

  6.Správca je oprávnený predať osobné údaje príjemcom, s ktorými uzavrel zmluvu o spracovaní osobných údajov a ktorí budú pre Správcu spracovávať osobné údaje ako jeho spracovatelia.

  7.V súvislosti so spracovaním svojich osobných údajov majú subjekty údajov množstvo práv, vrátane práva požadovať od Správcu prístup k svojim osobným údajom (za podmienok čl. 15 GDPR), ich opravu alebo výmaz (za podmienok čl. 16 alebo čl. 17 GDPR), prípadne obmedzenie spracovania (za podmienok čl. 18 GDPR), a vzniesť námietku proti spracovaniu (za podmienok čl. 21 GDPR), ako aj práva na prenositeľnosť údajov (za podmienok čl. 20 GDPR).

  8.Pokiaľ sa subjekt údajov domnieva, že jeho osobné údaje sú spracovávané v rozpore s právnymi predpismi, má právo obrátiť sa na Správcu so žiadosťou o zjednanie nápravy. Ak bude žiadosť subjektu údajov uznaná za oprávnenú, Správca bezodkladne odstráni závadný stav. Tým nie je dotknutá možnosť dotknutej osoby podať sťažnosť priamo na Úrade na ochranu osobných údajov.

  9.Poskytnutie osobných údajov zo strany subjektu údajov je zmluvnou požiadavkou. Subjekt údajov nemá zákonom uloženú povinnosť osobné údaje poskytnúť, ale Správca tieto údaje potrebuje na uzavretie a plnenie zmluvy.

Zvoľte si dĺžku záruky
TCS Slovenská republika, s.r.o.
+421 949 181 351
info@tcs-slovakia.sk
tcs-slovakia.sk